Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De termen Kokoro Bed en Breakfast, B&B zijn termen voor de B&B Kokoro en ZZP Kokoro Experience.
Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier. Opdrachtgever: een persoon of organisatie die diensten af neemt van Kokoro.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd met het contactformulier. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de SNS rekening van Kokoro Experience is gestort.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

1.    Kokoro Bed en Breakfast

1.1    De B&B is beschreven op de website www.bedandbreakfastbudel.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op Kokoro Bed en Breakfast ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in Kokoro Bed en Breakfast is één nacht.
1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang.
1.4    Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren in overleg met de eigenaren van de B&B.
1.7    De kamers zijn geschikt voor minimaal twee personen.
1.8    Inchecken van 14.00-22.00 uur, uitchecken om 12.00 uur.
1.9    Kokoro Bed en Breakfast is geschikt voor kinderen.
2.0    De gasten kunnen hun spullen uitladen op het voor de B&B aanwezige terrein. Parkeren geschiedt op 2 minuten loopafstand van Kokoro Bed en Breakfast.

2.0    Tarieven

 

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering -en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B ( www.bedandbreakfastbudel.n) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling

 

3.1    Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van Kokoro Bed en Breakfast.
3.2    De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een bevestiging door Kokoro Bed en Breakfast.
3.3    De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B  over te maken. Dit kunt u aangeven in het online reserveringsformulier.
3.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
3.5    De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. De B&B accepteert geen creditcards of bank PIN.

 

4.0     Annulering (alleen geldend voor B&B)

 

4.1    Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (14.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

4.2    Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomstdag (14.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.

4.3    Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B te worden doorgegeven.
4.4    Kokoro Bed en Breakfast heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (14.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

 

5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3    Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

6.2    Ten behoeve van zorg gerelateerde handelingen is Kokoro aangesloten bij de Landelijke klachten commissie gezondheidszorg, uitgevoerd door SEM zorg.

7.0    Overmacht

7.1      In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid

8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.0    Privacy

9.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10.0    ZZP Kokoro experience

 10.1    De ZZP tak Kokoro experience, is een verplegende dienst die door zorgverlendende instantie’s kan worden ingehuurd. Daarnaast kan ZZP kokoro experience te werk gesteld worde door PGB houders.

10.2   De ZZp-er die ingehuurd wordt is gekwalificeerd voor de zorg die dient te worden verleend. Scholing is verantwoordelijkheid voor Kokoro evenals de bevoegdheid en bekwaamheidseisen.

10.3   Kokoro is verzekerd middels een BAV voor bedrijfsongevallen.

10.4   Kokoro voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld volgen Kiwa en heeft het keurmerk.

10.5    VOG verklaring is onderdeel van het kwaliteitsprogramma van Kokoro

10.6    Met opdrachtgevers wordt een overeenkomst gesloten, op basis van deze overeenkomst zullen werkafspraken worden gemaakt met de opdrachtgever. Kokoro behoud zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever af te wijken van de aangegeven opdrachten. In geval van discussie, ziekte of overmacht kan Kokoro zich het recht voorbehouden om een collega ZZP er met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau inzetten om de problemen ontstaan door bovenstaande redenen op te lossen.

10.7 Facturatie is BTW vrij tenzij daar de belastingdienst anders aangegeven of gewijzigd. Facturatie geschied na overleg met de opdrachtgever en conform de eisen die de opdrachtgever hieraan stelt. Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuur datum te worden voldaan door de opdrachtgever. In geval van in gebreke stelling  van betaling  door de opdrachtgever zal na een aanmaning een incassobureau worden ingeschakeld waarbij de kosten van het incassobureau zullen worden verhaald op de opdrachtgever.

10.8 Diensten die zijn goedgekeurd middels een mail of opdrachtbevestiging zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits de cliënt is overleden of de opdrachtgever de diensten niet meer kan afnemen door aanpassingen in wet of regelgeving of in geval van faillissement van de opdrachtgever. In alle andere gevallen zullen goedgekeurde opdrachten worden gefactureerd.

11. Slotbepaling

11.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.